Konu özeti

 • 24.00 Felsefenin Problemleri 2005 Güz Dönemi
  Düzeyi:
  Yüksek Öğrenim

  Öğretici:
  Prof. Sally Haslanger

  Çevirmen:

  Erten Kayalıbay
  Meditasyon halinde bir Düşünür, tahta üzerine yağlıboya Rembrandt 1632; Louvre Müzesi Paris (WebMuseum izni ile)
  Programın Özellikleri

  Seçilmiş ders notları
   
   
   
  Akademik Programın Tanımı

  Programın iki amacı bulunmaktadır : Birincisi, Filozofların ne hakkında ve niçin düşündükleri. Bu kısım, zaman içinde değişmeden devam eden, örneğin : Tanrı’nın mevcudiyeti, akıl ve inanç, kişisel kimlik ve ölümsüzlük, hür-serbest irade, moral/ahlaki sorumluluk, ve moral davranış standartları gibi konuların üzerindeki düşüncelerin ele alınması şeklinde yürütülecektir. Felsefe tarihinin önemli geçmiş ve günümüz düşünürlerinin görüşlerini içeren okuma parçalarından, bu kısımda yararlanılacaktır. Kursun İkinci hedefi, düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve görüşünüzü oluşturma ve savunma yeteneklerinizi geliştirmektir.

  MIT Açık Ders Malzemeleri ve Ders malzemelerinden yararlanmanız , Creative Commons License ve diğer kullanma koşullarına tabidir.


  • Uygulamanın Ön Sözü

   Bu bölüm içinde izleyeceğiniz   ‘’24.00 Felsefenin Problemleri,’’  MIT’nin 2005 yılı Güz Dönemi’nde sunulmuş olduğu şekli üzerinden dilimize çevrilmiştir.

   Amacı, MIT’de bu kura katılmış olanlara, yüksek öğrenim düzeyinde Felsefe nin ana başlıkları  altında yer alan önemli düşünce disiplin alanlarından MIT tarafından seçilmiş  alt-başlık oluşturan konularda, kayda değer bir Akademik Program çerçevesinde:

   1. Öğrenciyi, Felsefenin kafa yorduğu konular hakkında, bunların içeriğinin temel unsurlarına inmek suretiyle, bilgilendirmek;
   2. Öğrencinin tenkit edici, soruşturucu tarafı ile; kendi görüşünü oluşturma ve  savunma yeteneklerini,  geliştirmektir.

   Bu konu ile MIT çatısı altında ilk defa karşı karşıya gelen Üniversite öğrencisi için kayda değer bir Akademik Program  seviyesinde  uygulanan öğretim ve öğrenimin MIT bakımından ‘’Tanımı’’ ise, sadece bir  ‘’Kurs’’tan ibarettir. Gerçekten de, anılan program, Eylül-Aralık başlangıç, bitim ayları dahil, yalnız (4) aylık bir program olup, takip edene, MIT’ye ne tam dönemli lisans ne de under-graduate veya graduate ötesi bir derece çalışmasına kabul için bir dayanak yada bir basamak hakkı  tanımamaktadır.

   Bu niteliğine karşın, aynı program, aslında,bunu MIT çatısı altında takip eden öğrenci ile, bilgisayarının başında,OCW/AçıkKurMalzemesi olanağından  dün yanın herhangi bir ülkesi veya en ücra köşesinde,aynı konuyu, herhangi yaş ve öğrenim seviyesine rağmen  ilgi duyarak izleyen  bakımından ise, gerek  Felsefe konusuna ısınmak, gerek bu bilim ve düşünce dalının enginliklerine açılmada, herşeyden önce sağlam bilgi ve temeller  edinme ile başlamak açı sından, değer biçilmez bir olanak yaratmaktadır.  

   24.00 Felsefenin Problemleri, dört aylık akademik programı, öğrenim dili türk çe olan Üniversitelerimiz ve bunun değerli akademik niteliklere sahip Öğretim Üyeleri için,içerik ve uygulama bakımından,  MIT seviyesinde bir örnek ve bir değerlendirme kaynağı olarak da, üniversite/lisans öğrenimi düzeyinde değer li bir başlangıç için,  deneyime  hazır bir olanak  sağlamaktadır.

   Program,  yapısı, içeriği ve sırası gibi açılardan şu şekilde düzenlenmiştir: 37 pdf’ten oluşan kur Programı, kabaca, program uyugulamasına yönelik,temel ve ön bilgiler ile başlamaktadır. Bu bilgiler: 

   • Programın amacı, Ana sayfayı oluşturan Kapak içindedir. (01)
   • İzlence:Programın oluştuğu: İnanmak İçin Neden; Rasyonalite ve İnanç; Akıl ve Beden; Determinizm ve Sorumluluk; Ahlak ve Doğru Davranış; gibi Felsefenin Beş ana konusu ve bu konular içine giren (27) Ders baş lıklarını göstermektedir. (02)
   • Okuma parçaları ( ilgili konudaki düşünürün temel görüşlerini içeren orijinal kaynak ve atıf ile alıntıda kullanılabilecek metinlerdir. (03)
   • Takvim : uygulama ve ödev tarihlerini belirtmekte olup,kesindir.Değişik lik, mutlaka ön-onay gerektirmektedir; (04)
   • İlgili kaynaklar: kaynak alınan genel web sitelerini vermektedir. (05)
   • Akademik program Öğretim üyesi Prof.Haslanger tarafından verilmiş haftada 2 saat ders, ve (8)pdf’lik yazılı ödevleri içermektedir. (06)
   • Yazılı Ödev Rehberinin en başında ‘’bilgi-hırsızlığı’’ konusunda en şid detli ifadede gösterilen titizlik ve böyle bir denemeye karşı gösterilecek  tepki, ‘’düşünce ve yazılı ifadeyi içeren telif hakları’’ na saygı eğitiminde  herşeyden önce verilen birinci-yer nedeniyle,takdire şayandır. (06-pdf1)
   • Kurs Programı, 3 saat sürecek bir Sınav ile son bulmaktadır.Bununla ilgi li bilgiler,sınav soruları ve 2003 yılı örnekleri (3) pdf ‘te kayıtlıdır.( 07,a/b)
   • Kurs Programı, (27) dersten ibarettir. Sadece pdf olarak ingilizce metin leri verilmiş derslerin çevirisi yapılmış ve dersin ‘’(02) İzlence’’deki numarası korunmuştur. Örneğin, Başlangıç dersi pdf’i olmadığı için, ilk dersin numarası (2) dir. İkinci dersten 27.derse kadar olan listede, böylece (1), (12) ile, (23-26) arası, boştur.

   Uygulayan: 

   Erten KAYALIBAY
   Nisan 2011


   • Kurs Programı

    Syllabus / Programın Özeti

    Ders Saatleri
    Dersler: Haftada/ 2 oturum, her oturum/ 1’er saat
    Alıntı-Atıflar: Haftada/ 1 oturum, oturum/ 1 saat 

    Tanımı 
    Bu Akademik programın iki amacı bulunmaktadır: Birincisi: Filozofların ne hakkında ve ne için düşündüklerini izlemek. Bu kısım, zaman içinde değişmeden devam eden, örneğin: Tanrının mevcudiyeti; akıl ve inanç; kişisel benlik ve ölümsüzlük; hür irade, ahlaksal sorumluluk; ahlaksal davranış standartları; gibi konular üzerindeki düşüncelerin ele alınması şeklinde yürütülecektir. Felsefe Tarihinin önemli geçmiş ve günümüz düşünürlerinin görüşlerini içeren okuma parçalarından, bu kısımda yararlanılacaktır. İkinci Hedef: düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve bireysel görüşünüzü oluşturmak ve bunu savunma yeteneklerinizi arttırmaktır.

    Ders metinleri Gerekli ve şart.
    Alıntı ve atıf için: Feinberg, Joel and Russ Shafer-Landau, eds. Reason and Responsibility, 12th ed. New York, NY: Oxford Uni. Press 2003/ISBN: 0534543510. 
    Tavsiye edilen : Woodhouse, Mark B. A Preface to Philosophy, Belmont, CA: Wadsworth, 2003. ISBN 053459544.

    Gerekenler
    Okuma, tartışma ve verilen okuma parçaları üzerinde yazı yazma, bu sınıfın ana faaliyetleridir. (Dışarda yapılacak araştırmaya gerek olmayacaktır.) Her ders için bir okuma (parçası/metni) vardır. Bazıları çok güç olup, dikkatli çalışma gerektirmektedir. Verilen okumaları, ilgili dersten  önce bitirmiş olmanız şarttır, çünkü, her ders, okunulan ya da değinilen metin içeriği hakkında dinleyenin önceden bilgili olduğu varsayımına göre hazırlanmıştır.

    Tüm derslerde ve bu derslerin  tüm alıntı ve atıf kısımlarında derse devam (etmiş olmak)  şarttır. Dersler, okuma metinlerinde yer almayan önemli malzemelerin takdimini içerecektir. Yukarda da belirtildiği gibi, programın bir hedefi de, öğrencinin tenkit edici ve görüş savunucu yeteneklerinin geliştirilmesine yardım etmektir. Bundan dolayı ve iletişim-yoğun-kurs-gereklerini layıkıyle karşılayabilmek için, derslere kesin olarak katılmak, akademik programın önem taşıyan bir parçasıdır.

    (KKESSI) ve (İY) Konular İçin Kriterler 

    (KKESSİ) Klasik Konular, Edebiyat, Sanat, Sosyal İlimler’de, ve (İY) İletişim-yoğun konular için, 3-5 defada verilecek en az 20 sayfalık yazılı ödev olacaktır. Bu 3-5 ödevden  en az bir tanesinin gözden geçirilip yeniden sunulmuş olması şarttır. (KKESSİ)’de (İY) konular, takdimi, öğrenci tarafından yönlendirilen tartışma veya sınıfın katılım yolları ile, öğrencilere, sözlü ifade için içerikli olanak da yaratmalıdır. Öğrencilerin yazılı çalışmalarına ve içerikli sözlü pratiklerine yeterli dikkat ve itinanın gösterilmesini garanti için, (KKESSI) de (İY) konularında bir öğrenci kesimi/grubunun azami sayısı 18 olarak saptanmıştır. Kesim ya da gruplara ayrılmadan yapılan (sadece fakülte üyesi hocanın sorumlu olduğu) öğretimlerde, konuya bir de yazılı metni yazanın da ilave edilmesi halinde, istisnai olarak bu sayı 25’e kadar yükselebilir.

    %20 Atıf-Alıntı Derecesi: 
    Alıntı-atıf değerlendirmesi, derslere devam, hazırlık derecesi, tartışmalara katkı ile, 2 görüşün, analizi üzerinde (2-3) sayfalık egzersiz dahil, herhangi yazılı veya sözlü ödev üzerinden değerlendirilecektir. İki egzersiz, toplam olarak en az  beş sayfa olmalıdır. 

    %60 puanlık (5’er sayfalık) Üç Paper : 
    Ödev konuları öğrencilere önceden verilecek ve sınıfta görülmüş olan malzemelerden yararlanarak konuyu analiz etmeleri ve tartışmaları istenecektir. Bu ödevler için gereken yönlendirmeleri içeren Rehber’ler, öğrencilere sınıfta dağıtılacakdır. (Üç Ödev, toplam olarak en az  onbeş sayfa olmalıdır.)  Ya birinci, yada ikinci ödev’in yeniden yazılması ve yeniden sunulması şarttır. (Bu, İY gerekler çerçevesinde, tüm öğrencilerden yapmaları talep edilecek bir  gerekliliktir.) Gözden geçirilmiş Ödev’den alacağınız not, her iki versiyon için aldığınız notların ortalamasından oluşacaktır. (Unutmayın, gözden geçirilmiş Ödev’lerin, daha yüksek standarda ulaşmış olması aranır.) (Bu yüzden) Birinci kağıdınızı gözden geçirmeniz, hararetle tavsiye olunur. 
    Not: Ödevler, Öğretici Asistanınıza elektronik yoldan ulaştırılmalıdır. Ödev’inizin ulaşmasını temin etmek, sizin sorumluluğunuzdur. ÖA, sizden bunun bir de kaplı-metin halinde basımını da talep edebilir. 

    %20 Son Sınav: 
    Dönem sonunda, dönem boyunca görülmüş konular üzerinde, 3-saatlik bir sınava girmeniz istenecektir. Son Sınav en az 2/3 etüd formasında olacak ve etüd soruları, dönemin son dersinde dağıtılacaktır. Sınav, kapalı-notlar ve kapalı-kitaplar, şartlarında yapılacaktır. (Ara sınavı olmayacaktır). Sınav saati ve tarihi, Takvim Bürosu, Son Sınav Programı tarafından tespit edilecektir. Bu program ve takvimi önceden öğrenin ve bir çatışma olması halinde Ofis’i derhal haberdar edin. 
    Not: Başka bir tarihte yapılması, Sınav Gün ve Programı tespit Bürosunca kabul olunmadığı sürece, öğrencilerin sınava beirtilmiş tarihte girmeleri gerekmektedir. Tek sınavınız dahi olsa, tatil için şehirden önceden ayrılmak maksadıyla sınavlara erken bir tarihte girmek talebi, kabul edilmeyecektir. Sınav tarihini öğrenmeden, uçak rezervasyonunda bulunmayın. Hazırlanan bir metnin geç kabulü, peşinen ve en başta bir uzatma tanınmamış ise, yalnız istisnai şartlarda, ve örneğin, B+’dan B’ye inme şeklinde, gün başına derecenin 1/3 cezalandırılması karşılığı kabul edilecektir. Yukarda belirtilmiş olan not verme alanlarından herhangibiri içinde başarısızlık, kursta başarısızlıkla sonuçlanacaktır. 

    ÇALIŞMALARNOT ORANLARI
    Alıntı- atıflar%. 20
    (5’er sayfalık) Üç Ödev%. 60
    Son Sınav%. 20

    Çalıntı Fikir-Görüş
    Bu kursta, Plagiarism'e, (yani başkasına ait bir görüş ve/veya fikri kendisininmiş gibi sunmaya), veya dürüst olmayan diğer akademik yollara baş vurulmasına hoşgörü gösterilmeyecektir. Neyin fikir-görüş hırsızlığı oluşturduğu ve sayıldığı konusunda tereddüdünüz var ise, veya, bir kaynağa doğru olarak ne şekilde atıfta bulunulabileceği hakkında, Hocanız veya ÖA'na danışabilirsiniz. Diğer çeşit akademik dürüstsüzlük: sınavlarda aldatmaca, iki sınav yanıtı verme, dürüst olmayan tutumlara yardımcı olma ve kayıtlarda sahtecilik yapmaktır. Eğer akademik dürüstsüzlük ispatlanır ise, en azından sınavda başarısızlığa uğrayacaksınız ve dürüstsüzlüğünüz bir mektupla Disiplin Komitesi’ne gönderilerek, bu komitece kayıtlı doküman haline dönüştürülecektir. Bir kriz içinde olduğunuz için böyle bir şeyde bulunuyor iseniz, ÖA’na, Profösörünüze, danışmanınıza, akademik dekanlarınıza, danışma merkezi’ne, veya, bu krizde size yardımcı olabilmesi için, kampus içindeki bir başka güvenilir otoriteye konuşabilirsiniz. Aşağıdaki KKESSİ-Dekanlık Hocaları Komitesi tarafından kendi sınıflarında kullanılmak üzere, (ufak değişiklikler ile) dağıtılmıştır. 

    Akademik Yanlış Davranış Konusunda Tebliğ 
    Kabaca ifade etmek gerekirse, "plagiarism" bir hırsızlık ve sahtekarlıktır- bir başkasının fikrini, kelimelerini, yaklaşımını ve ifade kalıplarını çalmaktır; sahtekarlıktır, çünkü yazan, başkasına ait bir eserin/çalışmanın kendisine ait olduğunu iddia ederek, bundan bir kar/bir yarar (bir not/bir derece) temin etmeye çalışmaktadır. 

    Çok ciddi disipliner sonuçları olduğu için, bu kavramı iyi anlamak, çok önem taşımaktadır. Tıpkı bilim adamlarının, deneyleri tekrarlamak ve kontrol edebilmek için onlar hakkında tam ve kesin bilgi talep etmelerinde olduğu gibi, akademisyenler ve okurlar da, kaynaklarınızın yararlılığını kontrol edebilmek ve diğerlerinin söylediklerini kesin şekilde rapor edebilmek için, eksiksiz, tam bilgi talep ederler. Bu yüzden, bütün akademik yazılarda, atıf ve alıntılarda (örneğin, yazarını, başlığını, kaynağını, sayfasını) başka birinin fikrini, kelimelerini, ifade şekillerini her kullandığınızda, aynen, veya alışık olunmayan bilgiyi, tam olarak, vermeniz gerekir. Bilgi hırsızlığının gizli, sinsi ve zararlı bir diğer şekli, "patchwork paper" denilen, "yamalı-bohça örneği Ödev" yazmaktır ki, bu tipte, A kaynağından alınan bir fikri, B kaynağından alınan fikir ve kelimelerle dikip C kaynağı ile...devam edilir. 

    Yazma konusunda, Yazım ve İletişim Merkezinin tavsiyelerini talep etmeniz konusunda devamlı teşvik ve cesaretlendirilmenize karşın, Etüdleriniz, (sadece) sizin çalışmanız olmalıdır. Bir öğrencinin kağıdının kendisine aidiyeti hakkında bir soru olduğunda, Hocanın asistanı, o kağıdı Hocaya getirmekle yükümlüdür. Ödev’in çalınma olup olmadığını saptamak için her gayret sarfedilecektir. Bu, Hocalara ve programdaki diğer öğrencilere karşı dürüst olmak ve davranmak için yapılan bir girişimdir. 

    Etüdlerinizde kaynak kullanmak için 4 rehberiniz bulunmaktadır :

    • Bir kaynağın yapısını ve kelimelerini değiştirmek için asla, haklı, iyi bir neden yoktur - ya kendi kelimeleriniz ile özetleyin, veya (her iki halde de kaynağı belirterek) olduğu gibi (tam) alıntı yapın.
    • Alıntı yaptığınızda, olduğu gibi alın, alıntı işaretlerini kullanın ve kaynağı (mutlaka) belirtin.
    • Herkesin bilebileceği bir bilgi olmadığı halde ise, kaynağı, (özellikle) belirtin.
    • Bir alıntı yapıp yapmama konusunda tereddüdünüz olduğu takdirde, daima alıntı yapmayı seçin.
    Ek bilgi: Alıntı-Atıf ve Kaynak kullanımı

    Bir Kaynağa Nasıl Atıf yapılmalı 
    Eğer Yazılı Ödeviniz, verilmiş tek bir etüdü tartışıyorsa, ve siz de hangi etüd olduğunu metniniz içinde açık kılmak istiyorsanız, alıntı yaptığınız sayfanın numarasını veya kısa (veya kısaltılmış alıntıyı metnin uzunluğunun sonuna koyabilirsiniz. (Metnin, programda belirtilmiş versiyonunu kullandığınızı var sayıyorum. Öyle değil ise, lütfen referansın tamamını yazın.) Örnek: 

    William Jones, "The Will to Believe" adlı/başlıklı kendi Etüdünde, Clifford’un tanıksallığına/evidentializmine bir tenkit getirerek şu fikri savunuyor: "Kendi kişisel fiil/hareketimize dayanan gerçekler halinde, o zaman, arzuya dayanan inanç, şüphesiz yasal ve vaz geçilmez bir şeydir."(107) 

    Eğer Kurs için verilmiş bir kaynağı kullanmıyorsanız, referansı tam olarak, kaynak bibliyografi listenize koyun, ve bu kaynağa metninizde değinmeniz gereken noktada, yazarın soyadını, basım yılı, ve sayfa numarasını yazın. Örneğin, (Armstrong 1978, 75) gibi. 

    Alıntı/atıf için: Lütfen, İnternet kaynaklarına bakın: (bknzgülüyor Citation Styles 

    Sormak istediğiniz bir sorunuz olur ise, ÖA veya Dersi veren Hoca ile mutlaka temas edin.

    • Ders İzlencesi

     Alıntı-Atıf grupları her hafta bir saat toplanırlar. Bu toplantılar Kurs takviminde yer almamaktadır. 


     SES #BAŞLIKLARÖNEMLİ TARİHLER
     1Giriş 
     İnanmak için Neden: Tanrı var mı/mevcut mu?
     2Tanrı’nın mevcudiyeti: Ontolojik Görüş 
     3Kötü(lük) Problemi I 
     4Kötü(lük) Problemi IIBirinci görüş analizi, 4. oturumdan bir gün sonradır.
     5Pascal’ın (Bahsi) İddiası 
     Düşünce/Rasyonalite ve İnanç
     6İnancın Etik yönü

     Kanıtçılık/Evidensiyalizm

     Pragmatizm
      
     7Stereotipler ve İnançlar 
     8Irkçılık ve İnançİlk Yazılı Ödev, 8. dersten bir gün sonradır.
     9Bilimsel Düşünce veya Bilimsel İnanç mı? 
     10İlim ve İnanç hakkında Biraz daha 
     Akıl ve Beden
     11Akıl-Beden İkiliği/Problemi 
     12Bilinçlilik ve Yaşanan Deneyim 
     13Maddeci Seçeneklerİlk Ödev’in revizyonu 13. dersten 1 gün sonradır.
     14Robotlar ve (İşe) Yararlılık 
     Hür İrade, Determinizm ve Sorumluluk
     15Katı Determinizm2. görüş analizi, 15.dersten bir gün sonradır.
     16Bağdaşabilirlik I 
     17Bağdaşma II 
     18Libertarianizm 
     Moralite ve Doğru Davranış
     19Kültürler Arası Moral Fark2. Yazılı Ödev, 19. dersten bir gün sonradır.
     20Yararlılık 
     21Etik Egoizm 
     22Açlık 
     23Kant'ianizm2. yazılı ödevin Revizyonu 23.dersten bir gün sonradır.

     (Yalnız 1. yazılı ödevini Revize etmemiş olanlar için)
     24Açlık, Fazilet ve Görev 
     25Moral Şans3. yazılı ödev, 25. dersten bir gün sonradır.
     26Âdil Savaş Teorisi 
     27Son Ders

     Son Sınavlar
      

     • Okuma Metinleri

      Metinler
      Gerekli 
      Feinberg, Joel, and Russ Shafer-Landau, eds. Reason and Responsability 12th ed. New York, NY: Oxford University Press, 2003. ISBN: 0534543510. (Okuma Bölümünde RR olarak ve oturuma göre kısaltılmıştır.) 

      Tavsiye Edilen
      Woodhouse, Mark B. A Preface to Philosophy. Belmont, CA: Wadsworth, 2003. ISBN: 0534595448.  

      Not: (RR) kısaltmasının takip ettiği Okuma Parçaları, Reason and Responsability ders kitabında gösterilen sayfa numarasında mevcuttur.

      SES #BAŞLIKLAROKUMA PARÇALARI
      1Başlangıç/Giriş 
      İnanmak için Neden: Tanrı var mı/mevcut mu?
      2Tanrı'nın mevcudiyeti: Ontolojik GörüşFeinberg, Joel, and Russ Shafer-Landau. "Part I: Introduction." (RR:2) 

      Anselm, St. "The Ontological Argument". From Proslogium. (RR: 6) 

      Gaunilo of Marmutiers. "On Behalf of the Fool". (RR: 8) 

      Rowe, Wm. "The Ontological Argument". (RR: 11)
      3Kötü/lük Problemi IDostoevsky, Fyodor. "Rebellion". From The Brothers Karamazov. (RR:79) 

      Johnson, B.C. "God and the Problem Evil" (RR: 85)

      Swinburne, Richard. "God and the Problem of Evil." (RR: 89)
      4Kötü/lük Problemi IIRussel, Bruce. "The Problem of Evil: Too Much Suffering" In Introduction to Philosophy. Edited by Louis P. Pojman, 3rd ed. New York, NY: Oxford University Press 2004. ISBN : 0195171500. 
      5Pascal’ın (Bahis) İddiasıPascal, Blaise. "The Wager" (RR: 114)

      Blackburn, Simon. "Miracles and Testimony". (RR: 118)
      Rasyonalite/Akılcılık ve İnanç
      6İnancın Etiği; Tanıkçılık Pragmatizme KarşıClifford, W. K. "The Ethics of Belief" (RR: 97) 

      James, William. "The Will to Believe" (RR: 101)
      7Stereotipler ve İnançlarBlum, Lawrence. "Stereotypes and Stereotyping: A Moral Analysis. Philosophical Papers 33, no. 3 (November 2004): 251-289. 

      Tavsiye edilen : Schmitt, Richard. "Ideology". In Introduction to Marx and Engels: A Critical Recunstruction. 2nd ed. Boulder, CO: Westview Press, 1990, pp. 3-17. ISBN: 0816618046.
      8Irkcılık ve İnançMarx, Karl. Selections on Religion.

      Appiah, Kwarne Anthony. "Racisms". In Anatomy of Racism. Edited by Theo Goldberg. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1990, pp. 3-17 ISBN: 08166 18046.
      9İlmi Düşünce/İlmi İnanç mıHume, David. An Inquiry Concerning Human Understanding. (Excerpt in RR: 199)

      Tavsiye edilen: "An Encounter With David Hume" (RR: 224)
      10İlim ve İnanç Üzerine Biraz dahaKitcher, Philip. "Believing Where We Cannot Prove". (RR: 247)
      Akıl ve Beden
      11Akıl-Beden İkilemiFeinberg, and Shafer-Landau. "Introduction to Part III" (RR: 257) 

      Swinburn, Richard. " A Defence of Substance Dualism" (RR: 263)
      12Bilinç ve Duyulan DeneyimJacksons Frank. "The Qualia Problem ". (RR: 267)

      Carruthers, Peter. "The Mind is the Brain". (RR: 276)
      13Maddeci SeçeneklerCurchland, Paul. "Behaviorism, Materialism, and Functunalism" (RR: 285)
      14Robotlar ve İşlevlikSearle, John. "Minds, Brains and Programs" (RR: 305)

      Lycan, William. "Robots and Minds" (RR: 318)
      Hür İrade, Determinizm ve Sorumluluk
      15Katı DeterminizmFeinberg and Shafer-Landau. "Part IV: Introduction" (RR: 385)

      Holbach, Paul. "The Illusion of Free Will" (RR: 392)
      16Bağdaşma IAyer, A.J. "Freedom and Necessity" From Philosophical Essays. (RR: 408)

      Stace, W. "The Problem of Freewill". From Religion and Modern Mind (RR.413)
      17Bağdaşma IIFrankfurt, Harry. "Freedom of the Will & Concept of a Person" Journal of Philosophy 68, no. 1 (Jan. 1971): 5-20 

      Tavsiye Edilen : Wolf, Susan. "Sanity and the Metaphysics of Responsability" (RR: 457)
      18LibertarianizmChisholm, Roderick. "Human Freedom and the Self" (RR. 418)
      Moralite ve Doğru Davranış
      19Kültürler Aşırı VaryasyonlarMidgely, Mary. "Trying Out One’s New Sword" (RR: 522)
      20Utilitarianism/YararlılıkMill, John Stuart. "Utilitarianism" Chapters 1-2 (RR: 594)
      21Etik EgoizmNietzsche. "Master and Slave Morality". In Beyond Good and Evil (A version of Beyond Good and Evil is available from Project Gutenberg.). 

      Rachel’s: "Ethical Egoism". From the Elements of Moral Philosophy (RR)
      22AçlıkSinger, Peter. "Famine, Affluence and Morality" (RR: 631)
      23KantianizmKant, I. "The Good Will and the Categorical Imperative" (RR: 579)

      Sayre-McCord, Geoff. "Kant’s Grounding for the Metaphysics of Morals: A Very Brief Selective Summary of Sections 1 and 2" (PDF) 

      Tavsiye edilen: O’Neill Onora. "Kantian Approaches to Some Famine Problems." (RR)
      24Açlık, Fazilet ve GörevAristotle. "The Nature of Virtue." (RR) 

      Blum. "Impartiality, Beneficence, and Friendship." In Morality in Practice. Edited by James P. Sterba. Sound Bend IN Univ. of Notre Dame Press, 2001. ISBN : 0534521118. 

      Tavsiye edilen: McIntyre, Alasdair. "The Virtues, the Unity of a Human Life, and the Concept of a Tradition" . In After Virtue. Lon. UK: Duckworth, 1981. ISBN: 026800594X.
      25Moral ŞansThomas, Nagel. "Moral Luck". In Moral Luck. Edited by Daniel Statman. Albany, NY; State University of New York Press, 1993, 57-71. ISBN: 0791415406.
      26Adil/Haklı Savaş TeorisiNagel, Thomas. "War and Massacre". In Philosophy and Public Affairs 1, no. 2 (Winter 1972): 123-144. 

      Orend, Brian. "War".
      27Son Sınav 

       

      • Ders Notları

       SES #BAŞLIKLAR
       1Giriş
       İnanmak için Neden: Tanrı var mı/mevcut mu?
       2Tanrı’nın mevcudiyeti: Ontolojik Görüş ( pdf )
       3Kötü(lük) Problemi I ( pdf )
       4Kötü(lük) Problemi II ( pdf )
       5Pascal’ın (Bahsi) İddiası ( pdf )
       Düşünce/Rasyonalite ve İnanç
       6İnancın Etik yönü: Kanıtçılık/Evidensiyalizm v. Pragmatizm ( pdf )
       7Stereotipler ve İnançlar ( pdf )
       8Irkçılık ve İnanç ( pdf )
       9Bilimsel Düşünce veya Bilimsel İnanç mı? ( pdf )
       10İlim ve İnanç hakkında Biraz daha ( pdf )
       Akıl ve Beden
       11Akıl-Beden İkiliği/Problemi ( pdf ) ( pdf )
       12Bilinçlilik ve Yaşanan Deneyim
       13Maddeci Seçenekler
       14Robotlar ve (İşe) Yararlılık ( pdf )
       Hür İrade, Determinizm ve Sorumluluk
       15Katı Determinizm ( pdf )
       16Bağdaşabilirlik I ( pdf )
       17Bağdaşma II ( pdf )
       18Libertarianizm ( pdf )
       Moralite ve Doğru Davranış
       19Kültürler Arası Moral Fark ( pdf )
       20Yararlılık ( pdf )
       21Etik Egoizm ( pdf )
       22Açlık ( pdf )
       23Kant'ianizm
       24Açlık, Fazilet ve Görev
       25Moral Şans
       26Âdil Savaş Teorisi
       27Son Ders

       • Ödevler

        Paper Assignments and Argument Analysis Exercises
        Three paper topics will be distributed in advance and will ask students to analyze and discuss material covered in class. Guidelines for papers will be handed out in class. (The three papers together must total at least fifteen pages.) Either the first or second paper must be rewritten and resubmitted (this is required of all students to fulfill the Communications Intensive irequirement). Due dates for revisions will be set by your TA. Your grade for the revised paper will be the average of the grades for the two versions. (Note that revised papers are held to a higher standard.) It is strongly recommended that you revise your first paper. 

        2 Argument Analysis Exercises (2-3 pages). (The two exercises together must total at least five pages.) 

        Yazılı Ödevler için Rehberler ( pdf ) 

        Gözden Geçirilmiş (Yazılı-Ödevler) İçin Rehberler ( pdf ) 

        Yazılı Ödeviniz Hakkında Kendinize Sormanız Gereken Bazı Sorular ( pdf )

        BAŞLIKLARÖDEVLER
        Birinci Argüman Analiz Egzersizi( pdf )
        Birinci Yazılı - Ödev Için Başlıklar( pdf )
        İkinci Yazılı Ödev Başlıkları( pdf )
        İkinci Argüman Analiz Egzersizi( pdf )
        Üçüncü Yazılı-Ödev Başlıkları( pdf )
         

        • Sınavlar

         Akademik dönem boyunca görülmüş konular üzerinde, 3-saatlik bir sınava girmeniz gerekecektir. Son Sınav, en az 2/3 etüd formatında olacak, ve soruları, dönemin son dersinde dağıtılacaktır. Bu sınav, kapalı-notlar ve kapalı-kitaplar düzeninde olacaktır. (Ara-sınavı yoktur.) 

         Son Sınav Çalışma Soruları ( pdf ) 

         Sınav Örneği 2003 ( pdf )

         • İlgili Kaynaklar

          Felsefe Bağlantıları

          Stanford Felsefe Ansiklopedisi 
          (Stanford Encyclopedia of Philosophy)


          Internet Felsefe Rehberi
          (Guide to Philosophy on the Internet)


          Etik Güncellemeleri
          (Ethics Updates)


          Etraflı İnternet Felsefe Bağlantıları
          (Episteme Links)


          Filozofların Mecmuası
          (The Philosopher’s Magazine)


          Amerikan Felsefe Dernekleri (kadın felsefesi kaynaklarına internet bağlantıları dahil)
          (American Philosophical Association (includes links to resources on feminist philosophy etc.) )

          Irk, Etnik ve Çok Kültürlülük Kaynakları 
          (Resources on Race, Ethnicity, and Multiculturalism)

          Diğer Felsefe Dernekleri ve Cemiyetleri
          (Additional Philosophy Associations and Societies)