Konu özeti

 • Batı Felsefesi Klasikleri Bahar 2006

  Batı Felsefesi Klasikleri
  Bahar 2006 döneminde öğretildiği gibi

  Öğretim Üyesi:
  Prof. Rae Langton

  Çevirmen:
  Doç. Dr. Samet Bağçe

  MIT Ders Kodu:

  24.01

  Düzey:

  Lisans
  René Descartes 1596-1650. Franz Hals resmedildikten sonra W. Holl tarafından tahta zemine oyulmuştur. (Kongre Kütüphanesi’nin Baskılar ve Fotoğraf Bölümü’nün izniyle [yeniden basılma numarası: LC-USZ62-61365 (b&W film kopyası negatifi)])
  Dersin Özellikleri:

  Ders notları      Dersin Tasviri:

  Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır. Felsefenin başından beri önemli olan sorularını göreceksiniz: aklın veya ruhun tabiatı, Tanrının varlığı, bilginin temelleri, etik ve iyi hayat gibi konulara dair olan sorular. Sözü edilen filozofların argümanlarını değerlendirirken felsefi ve analitik becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, zaman içinde entelektüel alandaki değişimleri ve bilimsel, dini ve siyasi meselelerin felsefi fikirlerin gelişimi üzerine olan etkisini gözlemleme imkânınız olacak. 1-8. ve 16-25. Dersler için ders notları mevcuttur. Descartes’ın Meditasyonlar’ı üzerine olan kısım yani 9.-15. Dersler, için benim ayrıca hazırlamış olduğum Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’ni, Çalışma Malzemeleri kısmında bulabilirsiniz.

  Ders Notları ( pdf )
  Ders İzlencesipdf )
  Okumalar
  Ders Notları
  Ödevler
  Çalışma Materyalleri
  Alakalı Kaynaklar


  • Ders İzlencesi

   Ders için Buluşma Zamanları
   Dersler: 2 oturum/hafta, 1 saat/oturum

   Ders için Gerekenler
   Verilen metinler hakkında konuşmak, tartışmak ve yazmak bu dersin esas faaliyetleridir. Her ders için bir okuma ödevi bulunmaktadır. Ödevlerin kimi gayet zor ve dikkatli bir çalışmayı gerektirmektedir. Dersler metinlerle aşinalığı varsayacağı için her dersten önce o haftanın okuması yapılmalıdır. Tüm derslere ve tekrar derslerine katılmak gereklidir. Okumalarda bulunmayan kimi önemli bilgilere derslerde değinilecektir; tekrar derslerine de katılım öğrencilerin tartışma ve eleştiri yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

   Ödevlerin ve Teslim Günlerinin Özeti
   İlk kısa çalışma: 4. dersten dört gün sonra (2 sayfa)
   İlk makale: 12. dersten iki gün sonra (8 sayfa)
   İkinci kısa çalışma: 17. dersten iki gün sonra (2 sayfa)
   İkinci makale: 23. dersten iki gün sonra (8 sayfa)

   Kitaplar ve Okumalar
   Bu ders için kullanılacak kitap Debraj Ray’ın “Development Economics” adlı kitabıdır. Ancak, genelde makaleler üzerinden gidilecektir. Birçok makale olacak ve her birinin en ince detayına kadar okunması beklenmese de makalelerin yazarlarının buldukları sonuçlara ulaşmada kullandıkları metodları bilmeniz istenecektir. Zorunlu okumalar yıldızla gösterilmiş olup, ders notları her derste dağıtılacaktır. Ders notları, derse katılımın yerine geçmemekte, sadece çalışmanıza yardım için dağıtılmaktadır. 

   Ray, Debraj, Development Economics. Princeton, NJ: Princeton University Pres, 1998. IBN 9780691017068

   Genel Değerlendirme
   24.01 bir HASS CI konusudur. Böyle konular çeşitli ödevlere bölünmüş en az 20 sayfalık (5000 kelime) makale gerektirir. Her ödev gözden geçirilmeli ve yeniden sunulmalıdır. HASS CI konuları sunumlar, öğrencilerin yönlendirdiği tartışmalar ve sınıf katılımı sayesinde öğrencilerin sözlü aktarım yeteneklerinin gelişmesine büyük katkı sağlar. 24.01 Batı Felsefesi Klasikleri'nin not dağılımı aşağıdaki gibidir:

   Notlar

   FAALİYETLERYÜZDE
   Tekrar Derslerine Katılım%20
   İki Makale%60
   Final%20

   Tekrar Derslerine Katılım: Yoklama, derse hazırlanma, tartışmaya katılım ve 2 kısa çalışma dâhil tüm yazılı ve sözlü ödevler. Her çalışma 2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

   İki Makale: Makale konuları önceden dağıtılacak ve öğrencilerden derste işlenen konuların analizi ve tartıştırılması istenecektir. Makalelerin her biri 8 sayfa olmalıdır. İlk makale yeniden yazılmalı ve sunulmalıdır. Gözden geçirilmiş makalelerin yeniden teslim tarihleri dersin asistanı tarafından belirlenecektir. Gözden geçirilmiş makale için notunuz ilk hali ve son halinin aldığı notların ortalaması olacaktır (Gözden geçirilen makaleler için değerlendirme standardı daha yüksektir).

   Final: Dönem boyunca işlenen konulardan 3 saatlik bir final sınavı yapılacaktır. Sınav esnasında kitap ve notlar kullanılmayacaktır. Sınav tarihi ilgili birimler tarafından belirlenecektir. Sınav tarihlerinin önceden kontrol edilmesi ve çakışma halinde yetkililerle iletişime geçilmesi gerekir. Ara sınav yoktur.

   Not: Bir başka saatte sınava girmek üzere ilgili birimlerden izin alınmadığı takdirde, öğrenciler planlanan saatte sınava girmekle yükümlüdürler. Sadece okuldan erken ayrılmak için, sınavı erken almak isteyen öğrencilere, son sınavları dahi olsa izin verilmeyecektir. Sınav tarihlerine bakılmadan bilet ayırtılmaması tavsiye edilir.

   Tüm yazılı ödevler (sınıfta tamamlananlar hariç) bilgisayar çıktısı olarak ders asistanlarına teslim edilecektir. Ödevin bir kopyası öğrenci tarafından saklanmalı ve bir diğer kopyasını da lütfen elektronik olarak ders asistanına yollayın. Önceden izin alınmadan geç getirilen ödevler sadece çok özel durumlarda kabul edilecek ve değerlendirilmesi cezalı olarak yapılacaktır. Notlandırmanın yapıldığı üç alandan birinde başarısızlık, dersten kalmaya yol açacaktır.

   Kaynağın Doğru Gösterimi

   Eğer ödevinizde önceden verilmiş metinlerden alıntı yapacak veya metin hakkında konuşacaksanız yazdığınız metin üzerinde yaptığınız alıntının eserin hangi sayfasında olduğunu yazarak kaynak gösterebilirsiniz. Ödevlerinizle beraber, atıfta bulunduğunuz ve ödevi yazarken faydalandığınız kaynakları barındıran bir kaynakça da hazırlayın. Eğer alıntınız önceden verilmiş metinlerin dışındaysa ya `Bilimsel Stil` (atıf yazılan metin üzerinde gösterilir) ya da `Beşeri Stil` (atıf dipnot ile gösterilir) kullanarak kaynak gösterebilirsiniz. Bu iki yöntem Chicago Manual of Style’da şöyle gösterilmiştir:

   Beşeri Stil

   Kaynakça:

   Blackfoot, Emery. Chance Encounters. Boston: Serendipity Press, 1987

   İlk Dipnot:

   Blackfoot, Emery. Chance Encounters. Boston: Serendipity Press, 1987

   Sonraki Dipnotlar:

   Blackfoot, 102

   Bilimsel Stil

   Kaynakça:

   Blinksworth, Roger.1980. Converging on the Evanescent. San Fransisco: Treshold Publivations

   Metin İçinde:

   (Blinksworth 1987, 23)

   Kaynakçanızı nasıl oluşturabileceğinize dair daha fazla bilgi için Chicago Manual of Stylekitabına bakabilirsiniz.

   İntihal:

   İntihal ve diğer akademik sahtecilikler hususunda ne bu derste ne de diğer derslerde tolerans gösterilmeyecektir. Eğer neyin intihal sayılacağından ya da nasıl atıfta bulunmanız gerektiğinden emin değilseniz, dersin hocasına veya asistanına danışın. Diğer akademik sahtecilikler: Sınavda kopya çekmek, aynı ödevi iki kere teslim etmek, sahteciliğe yardım ve kayıtlarda tahrifat. Akademik sahtecilikte bulunduğunuz kesinleşirse, en azından dersten kalmakla kalmayacak aynı zamanda ilgili disiplin kurumuna şikâyet edileceksiniz. Zor durumda kaldığınızda pes edip intihale yeltenmek yerine, asistanınızdan, hocanızdan, danışmanınızdan yardım istemek her durumda daha iyidir.

    

   Akademik Suistimal Hakkında Açıklama*

   Kabaca söylemek gerekirse, intihal hırsızlık ve sahtekârlıktır. Başkalarının fikirlerinin, kelimelerinin, yaklaşımının ve ifadelerinin alınmasıyla hırsızlık; bir başkasının işini kendininmiş gibi gösterip fayda sağlamaya çalışmakta sahtekârlık olur. İntihalin büyük bir disiplin suçu olması nedeniyle kavramın açıkça anlaşılması şarttır. Nasıl ki bilim insanları yapılan deneyler hakkında deneyleri yeniden yapabilmek ve kontrol edebilmek için, tam ve kesin bilgi isterlerse, akademisyenler ve okuyucular da sizin yazarken kullandığınız kaynak listenizdeki bilgileri, bahsi geçenleri doğru aktarıp aktaramadığınızı görmek üzere, tam olarak isterler. Bu nedenle, akademik yazılarda ne zaman bir başkasına ait fikirleri, kelimeleri, yaklaşımları ve sıradışı bilgileri kullanacak olsanız, kaynak göstermelisiniz (Yazar, başlık, kaynak, sayfa). İntihalin bir başka çeşidi de `kırkyama makale`dir; kimi kelime ve fikirler A kaynağından alınıp, B kaynağından alınanlarla, sonrasında C kaynağından gelenlerle birbirine iliştirilir. İlgili kurumlardan tavsiye almanız önerilmekle beraber, makaleleriniz tümüyle sizin çalışmalarınız olmalıdır. Yazılan ödevin öğrenciye olup olmadığına dair şüphe olduğunda, ders asistanları makaleyi doğrudan dersin hocasına **ürecektir. İntihal ihtimali tüm imkânlar dâhilinde araştırılacaktır. Bu tavır, diğer hoca ve öğrencilere adil olabilmek adınadır. Makalelerinizde kaynak kullanımına dair dört tavsiye:

   1. Kaynağı sadece kelimelerin yerlerini değiştirerek kullanmanın hiç bir iyi gerekçesi yoktur; ya kendi kelimelerinizle özetleyin ya da doğrudan alıntılayın (her iki durumda da kaynağa atıfta bulunun).

   2. Alıntı yaptığınızda, alıntının doğru olduğundan emin olun, tırnak işareti kullanın ve kaynağa atıf yapın.

   3. Kullandığınız malumatın herkes tarafından bilinemeyeceğini düşünüyorsanız, kaynak gösterin

   4. Kaynak gösterip göstermemekte tereddütte kaldıysanız, her zaman kaynak göstermeyi seçin.

   Ek malumat: Atıf yapma ve kaynak kullanımı

   *Bu beyan HASS Disiplin Komitesi tarafından yayınlanmıştır.

   Takvim

   DERS NOKONULARÖNEMLİ TARİHLER
   1-4Platon4.dersten dört gün sonra ilk kısa çalışma
   5-8Aristoteles 
   9-14Descartes12.dersten iki gün sonra ilk makale
   15-17Hume17.dersten iki gün sonra ikinci kısa çalışma
   18-20Kant
   21-22Russell
   23-24Sartre23.dersten iki gün sonra ikinci makale

   • Ders Notları

    Bu bölüm, derslerde sözü edilen filozoflara dair ders notlarından oluşmaktadır. Ders hocasının hazırladığı ve bütün olarak çalışma materyalleri bölümünde bulunan Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’nin kısımları Descartes için ders notları olarak kullanılmıştır. Aşağıda ders sırasına göre hazırlanmış bir çalışma rehberi verilmiştir.

     
    DERS NO DERS NOTU
    Platon
    Sokrates’in Savunması ( pdf )
    2-4 Phaidon ( pdf1 ) ( pdf2 ) ( pdf3 )
    Aristoteles
    5-6 Ruh Üzerine ( pdf1 ) ( pdf2 )
    7-8 Nikomakhos’a Etik ( pdf1 ) ( pdf2 )
    Descartes
    Birinci Meditasyon ( pdf )
    10 İkinci Meditasyon ( pdf )
    11 Üçüncü Meditasyon ( pdf )
    12 Dördüncü Meditasyon ( pdf )
    13 Beşinci Meditasyon ( pdf )
    14 Altıncı Meditasyon ( pdf )
    Hume
    15-17 İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma ( pdf1 ) ( pdf2 ) ( pdf3 )
    Kant
    18-20 Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi ( pdf1 ) ( pdf2 ) ( pdf3 )
    Russell
    21-22 Felsefenin Problemleri ( pdf1 ) ( pdf2 )
    Sartre
    23-24 Varoluşçuluk bir Hümanizmdir ( pdf1 ) ( pdf2 )

    • Okumalar

     Bu bölüm ders için verilen metinlerden ve her ders saati için belirlenen okuma listesinden oluşmaktadır.

     Verilen Metin
     Pojman, Louis P., ed. Classics of Philosophy. Second Edition. New York, NY: Oxford University Press, 2003. ISBN: 0195148932. Bu antoloji aşağıda belirtilen çalışmaları barındırır. 

     Her Dersin Okumaları

     DERS NOOKUMALAR
     Platon
     Platon. “Sokrates'in Savunması.” Classics of Philosophy. ss. 33-47
     2Platon. “Phaidon.” Classics of Philosophy. ss. 54-85.
     3Platon “Phaidon.” Classics of Philosophy. (devam)
     4Platon “Phaidon.” Classics of Philosophy. (devam)
     Aristoteles
     Aristoteles. “Ruh Üzerine.” Classics of Philosophy. ss.262-7
     6Aristoteles. “Ruh Üzerine.” Classics of Philosophy. (devam)
     7Aristoteles. “Nikhomakos'a Etik.” Classics of Philosophy. ss. 290-323
     8Aristoteles. “Nikhomakos'a Etik.” Classics of Philosophy. (devam)
     Descartes
     Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: İlk Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss.497-99
     10Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: İkinci Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 499-503
     11Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Üçüncü Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 503-10
     12Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Dördüncü Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 510-13
     13Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Beşinci Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 513-17
     14Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Altıncı Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 517-24
     Hume
     15Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. ss.728-89
     16Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. (devam)
     17Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. (devam)
     Kant
     18Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.” Classics of Philosophy. ss.873-913
     19Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.” Classics of Philosophy. (devam)
     20Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.” Classics of Philosophy. (devam)
     Russell
     21Russell, Bertrand. “Felsefenin Problemleri” Classics of Philosophy. ss.1101-36
     22Russell, Bertrand. “Felsefenin Problemleri” Classics of Philosophy. (devam)
     Sartre
     23Sartre, Jean-Paul. “Varoluşçuluk Hümanizmdir” Classics of Philosophy. ss.1220-24
     24Sartre, Jean-Paul. “Varoluşçuluk Hümanizmdir” Classics of Philosophy.  (devam)

     • Çalışma Materyalleri

      Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

      Profesör Langton, kendisinin yazdığı bir çalışma rehberini öğrencilere sağlamıştır. Rehber, Descartes'ın Mediitasyonlar'ındaki önemli fikirleri mantıksal bir düzende aydınlatarak, kitabı öğrencilere daha açık kıllmağı amaçlamıştır.

      Descartes'ın Meditasyonlar'ına bir Çalışma Rehberi ( pdf )

      • Alakalı Kaynaklar

       Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

       Felsefi Terimler ve Metotlar (Jim Pryor tarafından felesefi makale yazma üzerine tavsiyeler) ( pdf )

       Stanford Felsefe Ansiklopedisi

       • Ödevler

        Bu bölüm iki kısa çalışmayı ve istenilen iki makale için konuları içermektedir.

        Kısa Çalışmalar

        Birinci Kısa Çalışma ( pdf )

        İkinci Kısa Çalışma ( pdf )

        Makaleler

        Birinci Makale Konuları ( pdf )

        İkinci Makale Konuları ( pdf )