Ders İzlencesi

Ders için Buluşma Zamanları
Dersler: 2 oturum/hafta, 1 saat/oturum

Ders için Gerekenler
Verilen metinler hakkında konuşmak, tartışmak ve yazmak bu dersin esas faaliyetleridir. Her ders için bir okuma ödevi bulunmaktadır. Ödevlerin kimi gayet zor ve dikkatli bir çalışmayı gerektirmektedir. Dersler metinlerle aşinalığı varsayacağı için her dersten önce o haftanın okuması yapılmalıdır. Tüm derslere ve tekrar derslerine katılmak gereklidir. Okumalarda bulunmayan kimi önemli bilgilere derslerde değinilecektir; tekrar derslerine de katılım öğrencilerin tartışma ve eleştiri yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Ödevlerin ve Teslim Günlerinin Özeti
İlk kısa çalışma: 4. dersten dört gün sonra (2 sayfa)
İlk makale: 12. dersten iki gün sonra (8 sayfa)
İkinci kısa çalışma: 17. dersten iki gün sonra (2 sayfa)
İkinci makale: 23. dersten iki gün sonra (8 sayfa)

Kitaplar ve Okumalar
Bu ders için kullanılacak kitap Debraj Ray’ın “Development Economics” adlı kitabıdır. Ancak, genelde makaleler üzerinden gidilecektir. Birçok makale olacak ve her birinin en ince detayına kadar okunması beklenmese de makalelerin yazarlarının buldukları sonuçlara ulaşmada kullandıkları metodları bilmeniz istenecektir. Zorunlu okumalar yıldızla gösterilmiş olup, ders notları her derste dağıtılacaktır. Ders notları, derse katılımın yerine geçmemekte, sadece çalışmanıza yardım için dağıtılmaktadır.

Ray, Debraj, Development Economics. Princeton, NJ: Princeton University Pres, 1998. IBN 9780691017068

Genel Değerlendirme
24.01 bir HASS CI konusudur. Böyle konular çeşitli ödevlere bölünmüş en az 20 sayfalık (5000 kelime) makale gerektirir. Her ödev gözden geçirilmeli ve yeniden sunulmalıdır. HASS CI konuları sunumlar, öğrencilerin yönlendirdiği tartışmalar ve sınıf katılımı sayesinde öğrencilerin sözlü aktarım yeteneklerinin gelişmesine büyük katkı sağlar. 24.01 Batı Felsefesi Klasikleri'nin not dağılımı aşağıdaki gibidir:

Notlar

FAALİYETLER YÜZDE
Tekrar Derslerine Katılım %20
İki Makale %60
Final %20

Tekrar Derslerine Katılım: Yoklama, derse hazırlanma, tartışmaya katılım ve 2 kısa çalışma dâhil tüm yazılı ve sözlü ödevler. Her çalışma 2 sayfa uzunluğunda olmalıdır.

İki Makale: Makale konuları önceden dağıtılacak ve öğrencilerden derste işlenen konuların analizi ve tartıştırılması istenecektir. Makalelerin her biri 8 sayfa olmalıdır. İlk makale yeniden yazılmalı ve sunulmalıdır. Gözden geçirilmiş makalelerin yeniden teslim tarihleri dersin asistanı tarafından belirlenecektir. Gözden geçirilmiş makale için notunuz ilk hali ve son halinin aldığı notların ortalaması olacaktır (Gözden geçirilen makaleler için değerlendirme standardı daha yüksektir).

Final: Dönem boyunca işlenen konulardan 3 saatlik bir final sınavı yapılacaktır. Sınav esnasında kitap ve notlar kullanılmayacaktır. Sınav tarihi ilgili birimler tarafından belirlenecektir. Sınav tarihlerinin önceden kontrol edilmesi ve çakışma halinde yetkililerle iletişime geçilmesi gerekir. Ara sınav yoktur.

Not: Bir başka saatte sınava girmek üzere ilgili birimlerden izin alınmadığı takdirde, öğrenciler planlanan saatte sınava girmekle yükümlüdürler. Sadece okuldan erken ayrılmak için, sınavı erken almak isteyen öğrencilere, son sınavları dahi olsa izin verilmeyecektir. Sınav tarihlerine bakılmadan bilet ayırtılmaması tavsiye edilir.

Tüm yazılı ödevler (sınıfta tamamlananlar hariç) bilgisayar çıktısı olarak ders asistanlarına teslim edilecektir. Ödevin bir kopyası öğrenci tarafından saklanmalı ve bir diğer kopyasını da lütfen elektronik olarak ders asistanına yollayın. Önceden izin alınmadan geç getirilen ödevler sadece çok özel durumlarda kabul edilecek ve değerlendirilmesi cezalı olarak yapılacaktır. Notlandırmanın yapıldığı üç alandan birinde başarısızlık, dersten kalmaya yol açacaktır.

Kaynağın Doğru Gösterimi

Eğer ödevinizde önceden verilmiş metinlerden alıntı yapacak veya metin hakkında konuşacaksanız yazdığınız metin üzerinde yaptığınız alıntının eserin hangi sayfasında olduğunu yazarak kaynak gösterebilirsiniz. Ödevlerinizle beraber, atıfta bulunduğunuz ve ödevi yazarken faydalandığınız kaynakları barındıran bir kaynakça da hazırlayın. Eğer alıntınız önceden verilmiş metinlerin dışındaysa ya `Bilimsel Stil` (atıf yazılan metin üzerinde gösterilir) ya da `Beşeri Stil` (atıf dipnot ile gösterilir) kullanarak kaynak gösterebilirsiniz. Bu iki yöntem Chicago Manual of Style’da şöyle gösterilmiştir:

Beşeri Stil

Kaynakça:

Blackfoot, Emery. Chance Encounters. Boston: Serendipity Press, 1987

İlk Dipnot:

Blackfoot, Emery. Chance Encounters. Boston: Serendipity Press, 1987

Sonraki Dipnotlar:

Blackfoot, 102

Bilimsel Stil

Kaynakça:

Blinksworth, Roger.1980. Converging on the Evanescent. San Fransisco: Treshold Publivations

Metin İçinde:

(Blinksworth 1987, 23)

Kaynakçanızı nasıl oluşturabileceğinize dair daha fazla bilgi için Chicago Manual of Style kitabına bakabilirsiniz.

 

İntihal:

İntihal ve diğer akademik sahtecilikler hususunda ne bu derste ne de diğer derslerde tolerans gösterilmeyecektir. Eğer neyin intihal sayılacağından ya da nasıl atıfta bulunmanız gerektiğinden emin değilseniz, dersin hocasına veya asistanına danışın. Diğer akademik sahtecilikler: Sınavda kopya çekmek, aynı ödevi iki kere teslim etmek, sahteciliğe yardım ve kayıtlarda tahrifat. Akademik sahtecilikte bulunduğunuz kesinleşirse, en azından dersten kalmakla kalmayacak aynı zamanda ilgili disiplin kurumuna şikâyet edileceksiniz. Zor durumda kaldığınızda pes edip intihale yeltenmek yerine, asistanınızdan, hocanızdan, danışmanınızdan yardım istemek her durumda daha iyidir.

 

Akademik Suistimal Hakkında Açıklama*

Kabaca söylemek gerekirse, intihal hırsızlık ve sahtekârlıktır. Başkalarının fikirlerinin, kelimelerinin, yaklaşımının ve ifadelerinin alınmasıyla hırsızlık; bir başkasının işini kendininmiş gibi gösterip fayda sağlamaya çalışmakta sahtekârlık olur. İntihalin büyük bir disiplin suçu olması nedeniyle kavramın açıkça anlaşılması şarttır. Nasıl ki bilim insanları yapılan deneyler hakkında deneyleri yeniden yapabilmek ve kontrol edebilmek için, tam ve kesin bilgi isterlerse, akademisyenler ve okuyucular da sizin yazarken kullandığınız kaynak listenizdeki bilgileri, bahsi geçenleri doğru aktarıp aktaramadığınızı görmek üzere, tam olarak isterler. Bu nedenle, akademik yazılarda ne zaman bir başkasına ait fikirleri, kelimeleri, yaklaşımları ve sıradışı bilgileri kullanacak olsanız, kaynak göstermelisiniz (Yazar, başlık, kaynak, sayfa). İntihalin bir başka çeşidi de `kırkyama makale`dir; kimi kelime ve fikirler A kaynağından alınıp, B kaynağından alınanlarla, sonrasında C kaynağından gelenlerle birbirine iliştirilir. İlgili kurumlardan tavsiye almanız önerilmekle beraber, makaleleriniz tümüyle sizin çalışmalarınız olmalıdır. Yazılan ödevin öğrenciye olup olmadığına dair şüphe olduğunda, ders asistanları makaleyi doğrudan dersin hocasına götürecektir. İntihal ihtimali tüm imkânlar dâhilinde araştırılacaktır. Bu tavır, diğer hoca ve öğrencilere adil olabilmek adınadır. Makalelerinizde kaynak kullanımına dair dört tavsiye:

1. Kaynağı sadece kelimelerin yerlerini değiştirerek kullanmanın hiç bir iyi gerekçesi yoktur; ya kendi kelimelerinizle özetleyin ya da doğrudan alıntılayın (her iki durumda da kaynağa atıfta bulunun).

2. Alıntı yaptığınızda, alıntının doğru olduğundan emin olun, tırnak işareti kullanın ve kaynağa atıf yapın.

3. Kullandığınız malumatın herkes tarafından bilinemeyeceğini düşünüyorsanız, kaynak gösterin

4. Kaynak gösterip göstermemekte tereddütte kaldıysanız, her zaman kaynak göstermeyi seçin.

Ek malumat: Atıf yapma ve kaynak kullanımı

*Bu beyan HASS Disiplin Komitesi tarafından yayınlanmıştır.

Takvim

DERS NO KONULAR ÖNEMLİ TARİHLER
1-4 Platon 4.dersten dört gün sonra ilk kısa çalışma
5-8 Aristoteles  
9-14 Descartes 12.dersten iki gün sonra ilk makale
15-17 Hume 17.dersten iki gün sonra ikinci kısa çalışma
18-20 Kant
21-22 Russell
23-24 Sartre 23.dersten iki gün sonra ikinci makale