Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ayrıntılı biçimde ele alınacak konu başlıkları arasında iki ve ikiden fazla değişkenli klasik doğrusal bağlanım modelleri, sıradan en kü*** kareler ve ençok olabilirlik yöntemleri, kukla değişkenli bağlanım modelleri ve bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.

Bu ders, ekonometri kuramına giriş dersi olarak düzenlenmiş olup; bu bilim dalının tanımını, kapsamını ve temel yöntem ve araçlarını anlatır. Ayrıntılı biçimde ele alınacak konu başlıkları arasında doğrusal bağlanım modeline dizey yaklaşımı, çoklueşdoğrusallık (multicollinearity), farklıserpilimsellik (heteroscedasticity), özilinti (autocorrelation), ekonometrik modelleme, doğrusal-dışı bağlanım modelleri, nitel bağımlı değişkenler, eşanlı denklem modelleri, zaman serileri ve tüm bunlara ilişkin çeşitli sınama ve çıkarsama konuları bulunmaktadır.

Bu ders, iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler için olasılık ve istatistik alanında sağlam bir alt yapı sunacaktır. Daha ileri bir çalışma olan Ekonometri için gerekli olan konulara yoğunlaşacağız ve 14.32 dersinin temel hazırlığını yapacağız. İşlenecek başlıca konular arasında olasılık teorisinin öğeleri, örneklem teorisi, istatistiki tahmin ve hipotez testi yer alacaktır.

Bu ders, öğrencileri takip eden dönemlerde alacakları ekonometri derslerine hazırlamak üzere istatistik teorisini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders, istatistik teorisinin temel prensiplerini vurgulamaktadır.

Bu ders, finansal piyasalar hakkında derinlemesine bilgi, güçlü analitik düşünme ve kesin matematiksel türetme yoluyla sağlıklı yatırım kararlarının nasıl verileceğini öğretir. Dersteki ana kavramları açıklamak için 23 dersin ders notları burada verilmiştir. Ayrıca öğrenciler beş grup ödevini tamamlayarak optimizasyon, veri analizi ve diğer niceliksel tekniklerle ilgili deneyim kazanırlar. Bu ders gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunun temellerini incelemektedir. Amaç farklı politika seçeneklerini belirlemek ve bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmektir. Bu amaçla; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, aile, toprak ilişkileri, risk, kayıtdışı ve kayıtlı normlar ve kurumlar gibi insani kalkınmanın farklı yüzleri araştırılacaktır. Bu ders ampirik bir derstir. Her konu başlığı için, dünyanın farklı bir bölgesinden bir örnek incelenecektir. Bu konular incelenirken soracağımız sorular şunlardır: Gelişmiş ülkelerde fakir hanehalklarının kararlarını belirleyici faktörler nelerdir? Bu hanehalklarının kısıtları nedir? Bu noktada iktisat politikası (devlet, uluslararası örgütler ya da sivil toplum örgütleri) için bir yer var mıdır? Hangi politikalar denenmiş, hangileri başarılı olmuştur?

Bu ders oyun teorisi ve stratejik düşünmeye giriş dersidir. Baskınlık, geriye dönük tümevarım, Nash dengesi, evrimsel kararlılık, taahhüt, inanılırlık, asimetrik bilgi, olumsuz seçim, ve sinyal verme gibi fikirler tartışılıp sınıf içi oyunlarda ve ekonomi, politika, filmler gibi birçok alanda uygulanır.

Para teorisi ve politikası, paranın fonksiyonlarını, paranın ekonomik aktiviteler üzerindeki etkilerini ve Merkez Bankaları'nın para politikası araçlarını kullanarak ekonomiyi nasıl etkilediğini açıklamaya çalışır.
Dersin ilk yarısında finansal kurumlar ve bankacılık sistemi hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra, para arzı tanımları ve bankaların kaydi para yaratma sürecinden ve bu süreçte Merkez Bankaları’nın rolünden söz edilecektir. Bu bağlamda, Merkez Bankası para politikası araçları, para politikası stratejileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın izlediği politikalar ele alınacaktır. Derste özellikle Türkiye'deki finansal yapı, TCMB'nin görev ve yetkileri, ve TCMB para politikası araçları hakkında ayrıntılı olarak durulacaktır. Dersin ikinci yarısında ise, para talebi ile ilgili teorik modeller sunulacak, daha sonra makroekonomik büyüklükler ile para arzı arasındaki ilişkiden,enflasyonun sebeplerinden ve parasal aktarım mekanizmalarından söz edilecektir.

Dersin odak noktası finansal teori ve yatırım kararları için ampirik bulgulardır. Ders konular şunları içerir: menkul kıymet fiyatlarının denge modelleri (sermaye varlık fiyatlama modeli (CAPM) ve arbitraj fiyatlama modeli (APT) dahil); menkul kıymetlerin ampirik davranışı; piyasa etkinliği; performans değerlendirme; ve davranışsal finans.