Bu ders, biyolojik, inorganik ve organik moleküllerin kimyasına bir giriş yapmakta. Dersin vurgusu; atomik ve moleküler elektronik yapılar, termodinamik, asit-baz ve redoks dengeleri, kimyasal kinetik ve katalizin temel prensipleri üzerinedir.

5.111 dersinde kimya ve biyoloji arasındaki bağlantıyı aydınlatmak için biyoloji, tıp ve MIT araştırmalarından örnekler kullanılmıştır. Biyoloji ile ilgili örnekler.

Bu derste, kuantum mekaniğine giriş yer almaktadır. Ders; kuantum teorisinin tarihsel gelişimi, parçacık ve dalga özellikleri, dalga mekaniği ve basit sistemlere uyarlanması - bir kutudaki parçacık, harmonik osilatör, rijit rotor ve hidrojen atomunun incelenmesiyle başlar, atomik yapının ve Periyodik Çizelgenin yorumlanmasıyla devam eder. Son bölümlerde, değerlik bağı ve moleküler orbital teori, moleküler yapı, spektroskopi dâhil kimyasal bağlanmaya ilişkin uygulamalar yer alır.

Bu ders; temel istatistiksel mekanik, öteleme özellikleri, kinetik teori, katı hal, tepkime hız teorisi ve kimyasal tepkime dinamikleri konularını kapsar.

Bu ders esas olarak makroskopik sistemlerin denge özellikleri, temel termodinamik, gaz ve çözelti fazında cereyan eden reaksiyonların kimyasal dengesi ve kimyasal reaksiyonların hızları ile ilgilidir.