İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, doğumdan ölüme hayatımızın her anına ve alanına girmiş durumdadır. Bilgi toplumu ve kamu yönetimi dersinde bu teknolojilerin genelde topluma, özelde kamu yönetimi sistemine etkileri incelenmektedir. Kamu sektörünün sunduğu bilgi ve hizmetlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla verilmesi olarak tanımlanan e-Devlet kavramı, bu dersin ana odağını oluşturmaktadır.

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi dersi, üniversite lisans düzeyi öğrencilerinin:

(1) teknoloji ile kamu yönetimi (ve kamu politikaları) arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kavramsal arka planını anlamalarını,

(2) teknolojinin kamu yönetiminde uygulanmasının somut örneklerini incelemelerini, ve

(3) kuramsal ve uygulama bilgilerini harmanlayarak, geleceğin yöneticileri olarak teknoloji ile ilgili konularda planlama ve karar alma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Derste incelenen konular, teknoloji-kamu yönetimi ilişkisinin -dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi çerçevesinde- yönetsel, yasal, siyasal ve teknik yönlerini kapsamaktadır.

Bu derste kamu politikası analizi çalışmaları konusuna bir giriş yapılmaktadır. Bu amaçla öncelikle kamu ve kamu politikası kavramının ne anlam(lar)a geldiği açıklanmıştır. Daha sonra kamu politikası analiz süreci ve analize katkı veren ve analizde rol oynayan çeşitli aktörlerden bahsedilmiştir. Takiben kamu politikasında gündemlerin oluşumu ve sorunların ortaya konulup çözülme süreci anlatılmıştır. Son olarak kamu politika sürecinin nasıl işlediğini inceleyen modeller ortaya konulmuştur.

Küresel Meseleler ve Kurumlar dersi, giriş düzeyinde, alana genel bir bakış sağlayan bir ders olup, siyasa yapıcıların, uzmanların ve konuyla ilgilenen küresel vatandaşların olduğu kadar uluslar arası kurumların da sık sık uğraşmak durumunda kaldığı pek çok güncel meseleyi öğrencilere tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Derste tartışılan meseleler  şunlardır: Nükleer politikalar, enerji krizi, savaş, uluslar arası terörizm, küreselleşme, etnik çatışmalar, çevre kirlenmesi, gelişme, borçlanma ve bağımlılık. Dönem sonunda öğrenciler  şunları yapabilir olacaklardır: (a) küresel topluluğun yüz yüze geldiği belli başlı bazı siyasi, ekonomik, toplumsal ve çevresel meseleleri tanımlayabilmek ve ifade edebilmek; (b)  günümüz dünyasında barış ve istikrara yönelik başlıca tehditleri değerlendirebilmek; (c) gücün ve askeri kuvvetin küresel konulardaki rolünü ve güç kullanımının sınırlılıklarını anlayabilmek; ve (d) gelişmenin nüfusla ilgili, ekonomik ve ulusal yönlerini değerlendirebilmek.

Bu dersin ana konusu, devletlerarası savaşların nedenleri ve bu tür savaşları önleme yollarıdır. Dersin amacı, savaşı engellemenin veya kontrol altına almanın yollarının keşfi ve bu yolların değerlendirilmesidir.

En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal adalet diye bir şey var mıdır? Özgürlük nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, toplum halinde yaşamın başladığı günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur. Bu sorulara sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin başlangıcı genel olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’e kadar geri **ürülür. “Siyasal Düşünceler Tarihi”, insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara farklı dönemlerde, farklı düşünürlerce verilmiş cevapları inceler. İki dönemden oluşan bu dersin 1. döneminde, antik dönemde ve orta çağda düşüncelerini ortaya koymuş olan düşünürlerin fikirlerinde bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

En iyi siyasal örgütlenme biçimi nedir? Devletin varlığı bir zorunluluk mudur? Siyasal otoriteye  itaat nasıl meşrulaştırılabilir? Adalet nedir, nasıl gerçekleştirilebilir? Sosyal adalet  diye bir şey var mıdır? Özgürlük  nedir? Bireysel özgürlüklerin sınırları nelerdir? Bu ve benzeri sorular, toplum  halinde yaşamın başladığı  günden itibaren insanoğlunun kafasını kurcalayan sorular olmuştur.  Bu sorulara sistematik cevap bulma uğraşısı, siyaset felsefesinin özünü oluşturmaktadır. Siyaset felsefesinin başlangıcı genel  olarak antik Yunan’a, özelde de Sokrates’e kadar geri **ürülür.  “Siyasal Düşünceler Tarihi”,  insanlığın peşini bırakmayan bu sorulara   farklı   dönemlerde,   farklı   düşünürlerce   verilmiş   cevapları   inceler.   İki dönemden oluşan  bu dersin 2. döneminde, modern dönem ve sonrasında düşüncelerini  ortaya koymuş  olan düşünürlerin fikirlerinde bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız.

Siyaset Bilimi’nde doktora yapmakta olan öğrencilerin, birinci akademik yılda almalarının zorunlu olduğu bu ders kapsamında, günümüz siyaset bilimindeki temel fikirler, teoriler ve metodlar, alanda, iyi ve etkili olan ana kitaplar ve makaleler vasıtasıyla aktarılır. İlk dönemde, öncelikle siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili meselelere odaklanılır. İkinci dönemde ise, öncelikle ABD politikası ve karşılaştırmalı politikaya odaklanılır. İlk dönemde derste okunacak materyal şunlardır: Rawls, A Theory of Justice; Hayek, The Constitution of Liberty; Arrow Social Choice and Individual Values; Olson, The Logic of Collective Action; Waltz, Theory of International Relations; Bull, The Anarchical Society; Foucault, Discipline and Punish; Elster, Cement of Society; Keohane, After Hegemony, Allison and Zelikow, The Essence of Decision, and Doyle, "Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs."

Bu dersin Batı siyasal geleneğinin bazı temel metinleri ve düşünürlerinin incelenmesi yoluyla siyaset felsefesine bir giriş olması amaçlanmıştır. Siyasal yaşamı anlamada merkezi öneme sahip üç genel konu üzerinde odaklanılmaktadır: polis tecrübesi (Platon, Aristoteles), egemen devlet (Machiavelli, Hobbes), anayasal yönetim (Locke) ve demokrasi (Rousseau, Tocqueville). Farklı siyaset felsefelerinin çeşitli siyasal kurum yapıların ve bizim yaşam biçimlerimizi ifade ediş biçimi ders boyunca incelenmektedir.