Önsöz

Bu ders notlar›, 1995’ten beri ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde
birinci s›n›f matematik ö¤rencilerine verdi¤im derslerden ortaya
ç›kt›.
Tercihan iki dönemlik olmas› gereken bu ders notlar›n›n iki
ana amac› var: 1) Matemati¤e yeni bafllayan ö¤renciye soyut matematik
zevkini tatt›rmak ve matematikçinin yöntemlerini ve düflünme
biçimini göstermek, 2) Kümeler kuram›n›n en basit aksiyomlar›
ndan yola ç›karak matemati¤in temeli olarak addedebilece¤
imiz do¤al say›lar›, tamsay›lar›, kesirli say›lar› ve gerçel say›
lar› infla etmek.

Dosyayı görmek için onsoz.pdf tıklayın