Konu özeti

 • Genel

  Nüfus Sosyolojisi

  Hazırlayan: Doç. Dr. A Didem Danış

  E-Posta: didemdanis@yahoo.com / ddanis@gsu.edu.tr

   

  Bu dersin amacı sosyolojik bir bakış açısını ön planda tutarak nüfusbilim alanına bir giriş yapmak; bu konudaki temel kuram, olgu ve yaklaşımları incelemektir. Bu ders Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde vermekte olduğum demografi ders notları esas alınarak hazırlanmıştır.

   

  Ders 1: GİRİŞ

  Ders 2: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER

  Ders 3: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl öncesi)

  Ders 4: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl)

  Ders 5: DEMOGRAFİNİN VERİ KAYNAKLARI

  Ders 6: DEMOGRAFİK GEÇİŞ

  Ders 7: TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

  Ders 8: DOĞUMLAR

  Ders 9: ÖLÜMLER

  Ders 10: YAŞLANMA

  Ders 11: EVLİLİKLER, AİLE VE HANE YAPISI

  Ders 12: ŞEHİRLEŞME

  Ders 13: GÖÇLER

  Ders 14: YAYIN TARAMASI

  Ders İzlencesi


 • Ders 1: GİRİŞ

  -          Demografi’nin tanımı, çalışma alanları ve yöntemleri

  -          Demografi’nin bir bilim olarak tarihsel kökenleri

  -          Bilimsellik  sorunu ve nüfus sosyolojisi yaklaşımı

  -          Güncel tartışmalar

  • Fransa’da emeklilik reformu tartışmaları
  • Türkiye’de düşen doğurganlık ile ilgili endişeler
 • Ders 2: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER

  -          Demografik devrimler

  -          Dört demografik devrim

  -          1. demografik devrim

  -          2. demografik devrim

  -          3. demografik devrim

  -          4. demografik devrim

  -          Demografik devrimlerin toplumsal sonuçları (evlilikler, yaşlılık, gençlik)

  -          Bugün dünya nüfusu

  -          Ya 5. demografik devrim?

 • Ders 3: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl öncesi)

  -          Nüfusu düşünmek

  -          Antik Yunanda «ideal nüfus» arayışı: Platon ve Aristo

  -          Hristiyan Orta Çağda nüfusa bakış

  -          Rönesanstan modern çağa: nüfus= zenginlik

  -          Merkantilist ve Fizyokratlar

  -          18.yüzyıl: Aşırı nüfus endişesi

  -          Dönemin nüfus tartışmaları: Nüfus zenginliğin sebebi mi, sonucu mu?

  -          Adam Smith ve nüfus

 • Ders 4: NÜFUSBİLİMİN KURAMSAL TARİHÇESİ (19.yüzyıl)

  -          19.yüzyılda Batı Avrupa’da demografik dönüşüm

  -          Malthus: nüfus artışı karşıtlığı

  -          Malthus karşıtları

  -          Demografik büyümenin erken durduğu Fransa’da tartışmalar

  -          Neo-Mathusçular

 • Ders 5: DEMOGRAFİNİN VERİ KAYNAKLARI

  -          Nüfus sayımları

  -          Demografik araştırmalar

  -          Nüfus kayıtları ve  doğum-ölüm istatistikleri

  -          Türkiye’de nüfus

 • Ders 6: DEMOGRAFİK GEÇİŞ

  -          Dünya nüfusunun gelişimi

  -          Demografik geçiş teorisi ve eleştiriler

  -          Dünyada demografik geçiş süreci ve iki örnek

  -          Geçiş katsayısı

  -          Yaş piramitleri

  -          Dünya nüfusunun artış oranı

  -          Tartışma: İdeal nüfus ve nüfus politikaları

 • Ders 7 : TÜRKİYE’DE DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM

  - Türkiye nüfusu ve farklı dönemlere ait yaş piramitleri

  - Türkiye’de demografik dönüşüm

  1. aşama: 1923-1955

  2. aşama: 1955-1985

  3. aşama: 1985 ve sonrası

  - Gençlik şişkinliği

  - Demografik fırsat penceresi

  - 2050’de Türkiye nüfusu?

  - Türkiye’de nüfus politikaları

  - Demografik değişim açısından tarihsel ve bölgesel farklar

 • Ders 8: DOĞUMLAR

  -          Terimler

  -          Canlı doğumlar ve kaba doğum hızı

  -          Doğurganlık

  -          Genel eğilimler

  -          Farklı örnekler: İskandinav modeli

  -          Doğurganlığın evriminde üç model

  -          Cinsiyet seçimi: doğumda erkek çocukların fazlalığı

  -          Gebeliği önleyici yöntemler

  -          Dünyada ve Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem kullanımı

 • Ders 9: ÖLÜMLER

  -          Terimler

  -          Ölüm hızlarındaki değişim

  -          Ölüm oranlarındaki farklar ve nedenleri

  -          Erkeklerde ölüm oranlarının yüksek olması

  -          Ölüm karşısında toplumsal eşitsizlikler: Alt gelir grupları, iş kazaları

  -          Ölüm karşısında bölgesel eşitsizlikler: Aids

  -          Bebek ve çocuk ölümleri

  -          Ortalama yaşam beklentisi

  EK 1: Türkiye’de bebek ölümleri (Ahenk Anbar)

  EK 2: Mezarlıklar (Didem Danış)

 • Ders 10: YAŞLANMA

  -          Nüfusun yaşlanması

  -          Ortanca Yaş

  -          «Bebek Patlaması»ndan «Yaşlı Patlaması»na

  -          Avrupa’da yaşlı nüfus

  -          Yaşlılık ve yaşlanmaya bağlı sorunlar

  -          Bireysel deneyimler: rol kaybı ve kopuş

  -          Türkiye’de yaşlanma

  -          Türkiye kentlerinde ve İstanbul’da yaşlı nüfus

  -          Yaşlılara yönelik sosyal politikalar

  -          Yaş ayrımcılığı

 • Ders 11: EVLİLİKLER, AİLE VE HANE YAPISI

  -          Evlenme verileri

  -          Evlenme modellerinde değişim (dini nikah, nikahsız beraberlikler, eşcinsel çiftler, bekarların oranında artış, akraba evliliği)

  -          Evlilik ve doğurganlık arasındaki ilişki

  -          Evlilik yaşının ilerlemesi (Türkiye ve GAP bölgesinden örnekler)

  -          Boşanma

  -          Aile ve hane yapıları

  -          Türkiye’de hane yapısı

  EK 1: Alan Duben’in Osmanlı hane ve aile yapıları kitabı üzerine (Elyesa Koytak)

  EK 2: “Ev kızı” (Elyesa Koytak)

 • Ders 12: ŞEHİRLEŞME

  -          Şehirleşme

  -          Şehir / Kent

  -          Kıtalara göre şehirleşme oranı

  -          Kentlerde nüfusun hızlı ve yoğun artışına bağlı sorunlar

  -          Metropoller / Mega-kentler

  -          Küresel kentler

  -          Köyden kente göç

  -          Türkiye’de kentleşme

  -          İstanbul’da nüfus

  -          Türkiye’de kentleşme tartışmaları

 • Ders 13: GÖÇLER

  -          Göçler

  -          Göç nedenleri

  -          Göçmen tipleri

  -          Tarih boyu büyük göç hareketleri

  -          Göçmenleri saymanın zorlukları

  -          Dünyadan göç verileri

  -          Türkiye ve göçler

  -          Osmanlı’dan Cumhuriyete: Muhacirler, mübadiller

  -          1960 sonrası: Avrupa’ya göç

  -          1990 sonrası: Yeniden göç alan Türkiye

 • Ders 14: YAYIN TARAMASI

  Tez, kitap ve makale taraması

  Hazırlayanlar: Ahenk Anbar ve Elyesa Koytak