Konu özeti

 • Osmanlı Diplomasi Tarihi


  Eğitimci: Prof. Dr. Çağrı Erhan

  E-Posta: erhan@politics.ankara.edu.tr

  Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinin nasıl geliştiği üzerinde durulmakta, diplomasi uygulamaları dönemlere ayrılarak anlatılmaktadır.

  • Temel Kavramlar

   Osmanlı Diplomasi Tarihi dersinin temel kavramları olan "tarih" ve "diplomasi"nin tanımı yapılmaktadır. Farklı yaklaşımlar göz önünde bulundurularak, "tarih metodolojisi" ve "diplomasi uygulamaları" anlatılmaktadır.

  • Osmanlı Devleti'nin Temel Özellikleri

   Osmanlı coğrafyası, nüfus bilgisi, Osmanlı hanedanının kimler olduğu, iktidarı meşrulaştırma yöntemleri üzerinde durulmaktadır.

  • Osmanlı Beyliği'nin Kuruluşu ve Gelişimi

   Osmanlı Beyliği'nin, diğer Anadolu beyliklerine nispetle daha kü*** olmasına rağmen, kısa sürede nasıl büyüdüğü ve devlete dönüştüğü üzerinde durulmaktadır.

  • Ankara Savaşı, Fetret Devri ve Devletin Yeniden Kuruluşu

   Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nı kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti'nin içine düştüğü durum ve yeniden toparlanabilmesinin sebepleri üzerinde durulmaktadır.

  • İmparatorluk Siyaseti

   II. Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden sonra yaşananlar, II. Bayezid ve I.Selim dönemlerindeki gelişmeler anlatılmaktadır.

  • Klasik Dönemin Zirvesi:Kanuni Dönemi

   I. Selim'in Doğu'daki başarılarından sonra, Kanuni Sultan Süleyman'ın Habsburglar ve Safeviler'le ilişkileri üzerinde durulmakta, dönemin diplomasi anlayışı anlatılmaktadır.

  • Klasik Dönemde Osmanlı Diplomasinin Ana Hatları

   Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde Osmanlı diplomasisinin nasıl yürütüldüğü anlatılmakta, "ad hoc diplomasi" kavramı, örneklerle açıklanmaktadır.

  • Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da Üstünlüğünü Kaybetmesi

   Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılın sonundan başlayarak, Avrupa devletleri karşısında üstünlüğünü kaybetmesinin nedenleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.

  • Doğu Sorunu

   "Doğu Sorunu" (Şark Meselesi) kavramının ortaya çıkışı, Yunan İsyanı ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.

  • Yunanistan'ın Bağımsızlığı ve Mehmed Ali Paşa İsyanı

   Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma süreci ve ardından Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın isyanının Boğazlar konusunun uluslararasılaşmasına nasıl yol açtığı konusu üzerinde durulmaktadır.

  • Sürekli Diplomasiye Geçiş

   Ad Hoc diplomasiden, Sürekli Diplomasi'ye geçişin nasıl olduğu, Osmanlı Devleti'nin yabancı ülkelerde ilk elçiliklerini açması ve Hariciye Nezareti'nin kuruluşu anlatılmaktadır.

  • Osmanlı Diplomasisinde "Paşalar" Dönemi

   Tanzimat'tan sonra Osmanlı Diplomasi'nde Babıali'nin daha etkin hale gelmesi, Kırım Savaşı, Osmanlı Devleti'nin Rusya, Fransa ve İngiltere ile ilişkileri anlatılmaktadır.

  • II. Abdülhamid'in Dış Politikası

   II. Abdülhamid'in tahta çıktığı ortam ve yeni dış politika anlayışının ayrıntıları anlatılmaktadır.

  • Birinci Dünya Savaşı'na Giden Yol

   II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devleti'nin dış ilişkileri, Trablusgarp ve Balkan savaşları ele alınmakta, I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışları anlatılmaktadır.