Ders Notları 14 

 

Mutluluğun İnceltilmesi ve Yasanın Arka Planı

 

Dersin Planı

I.    Mutluluk Üzerine Aquinas: Soru 2
II.   Mutluluk Üzerine Aquinas: Soru 3
III.  Yasanın Arka Planı

I.    Mutluluk Üzerine Aquinas: Soru 2

A.   İnceltmeler

B.   Soru II, Madde 5.  Mutluluğun beden için iyi olan şeylere dayanıp dayanmadığı?

1.Varsayalım ki, amacımız varlığın korunması olsun.

2.Şüphesiz, varlık bedenden ve ruhtan oluşur.

3. Önceden kanıtladığımız gibi, beden ruha dayanır.

4. ...onun uğruna vardır, "maddenin biçim için ve aletlerin onları harekete geçiren insan için olması gibi" ((iii)’TEN)

5. "Bundan dolayı beden için iyi olan şeyler, amaç olarak, ruh için iyi olanlara atanmıştır. "  Öyleyse: nihai amaç olan mutluluk, beden için iyi olan bir şey değildir.

Soru II: Madde 6. Mutluluğun hazza dayanıp dayanmadığı? Aquinas bir ayrım yaparak başlar: diğer hazlara karşı bedensel haz.

 1. "bir insanın keyif almasının sebebi iyi olan uygun bir şeye sahip olmasıdır."
 2. "İmdi, iyi olan uygun şey, gerçekten kusursuz iyi ise, tam olarak insanın mutluluğudur; ve kusurlu ise, mutluluktan bir pay almaktır."
 3. Öyleyse haz "mutluluktan ya da mutluluğun bir kısmından sonuçlanır."
 4. Öyleyse haz mutluluk olamaz.

 

 1. Bedensel haz "duyularla kavranan iyi bir şeyden”dir.
 2. Şüphesiz, duyu "bedeni kullanır”.
 3. Şüphesiz, "rasyonel ruh, fiziksel maddenin kapasitesini aşar”.
 4. Öyleyse "ruhun fiziksel maddeden bağımsız olan kısmında, bedene nazaran, belirli bir sonsuzluk bulunur".
 5. "Bu nedenle, duyu madde ile sınırlanmış olan tekili, oysa zihin...sonsuz sayıda tekilleri kapsayan evrenseli bilir."
 6. Bu nedenle, duyular tarafından kavranan iyi şey zihin tarafından kavranan iyi şeyden daha azdır.
 7. “Besbelli görülüyor ki ...duyular tarafından algılanarak bedensel keyif veren iyi, insan için kusursuz iyi değil, ruhun iyiliği ile karşılaştırıldığında önemsiz kalan bir şeydir.” Öyleyse, bedensel haz en yüksek iyi olan mutluluğun doğal bir sonucu değildir.
 1. Mutluluğun bedene dayanmadığını savunmak zorunludur. Burada sorunlar: bedensel hazlar bizim için o kadar cezbedicidir ki, bizi yoldan çıkarabilir ve gerçekten önemli olandan uzaklaştırabilirler.
 2. Bu, Aquinas’ın daha sonra kişisel ölümsüzlük hakkında yapacağı iddiaları desteklemek için gereksinim duyduğu bir savdır.
 3. Zihnin kapasitesi hakkında önemli iddialar açığa çıkar: onun kapasitesi duyularla karşılaştırıldığında “sonsuz”dur. Soyut olanı, maddeden bağımsız olanı kavramaya muktedirdir. Doğal olarak zevkle—“Eureka” duygusuyla—sonuçlanan bir şeyi kavramaya da muktedirdir. 

II.   Mutluluk Üzerine Aquinas: Soru 3: Madde 8: Mutluluk İlahi Özün Tasavvuruna mı Dayanır?

 1. "Zihnin nesnesi, bir şeyin ne olduğu, diğer bir deyişle, bir şeyin özüdür."
 2. "Herhangi bir gücün yetkinleştirilmesi onun nesnesinin doğasınca belirlenir."
 3. "Bundan dolayı, zihin, bir şeyin özünü bildiği ölçüde yetkinliğe erişir." ( (1) VE (2)’DEN)
 4. "Bir etkiyi bildiğimizde ve onun bir nedeni olduğunu bildiğimizde, nedeni hakkında, onun ne olduğunu bilme arzusu kalır”—diğer bir deyişle, nedenin özünü bilmek.
 5. "İnsan, arzulayıp aradığı bir şey kaldığı sürece tam olarak mutlu değildir."
 6. "Eğer insan zihni, [Tanrı tarafından] yaratılmış bir etkiyi bilirken, Tanrı hakkında, onun var olduğundan başka bir şey bilmezse, arzu kalır."
 7. "Bundan dolayı, tamamen mutlu değildir." ((4),(5) VE (6)’DAN)
 8. BU NEDENLE "kusursuz mutluluk için, zihin, İlk Neden’in özüne ulaşmaya gereksinim duyar".

III.   Yasanın Arka Planı

A.   Giriş

 1. ...eylemleri istemli ve istemsiz kılan nedir?
 2. ...insan eylemlerinde hangi yetiler işin içindedir?
 3. ...insan eylemini iyi ya da kötü kılan şey.
 4. ...iyi insan hayatının dayandığı erdemler.

B.    Platon ve Aristoteles hakkında konuşurken belirttiğimiz bazı önemli noktaları anımsayın:

C.    Antikler ile Aquinas Arasında Bazı Benzerlikler

D.    İki Önemli Fark

 1. Burada olmamız nedeniyle, diğer Notre Dame fertleriyle ve sadece onlarla bir ilişkimiz var.
 2. Bu ilişkinin niteliği kurumun sağlığına, iyi eğitim, iyi yurt yaşamı, vb. sağlayıp sağlamadığına bağlıdır.
 3. Kurumun iyi işliyor, ör. hedeflerine ulaşıyor olup olmaması, üyelerinin ne yaptığına bağlıdır. Onların hedeflere ulaşmak için bir arada çalışmalarının kendisi ilişkileri kurar.
 4. Kurumların ve kurumsal hayatta ilişkilerin iyi oluşunun kendisi, üyelerinin mutluluğunun önemli bir öğesi olduğu kadar, onların iyi bir hayatı yaşıyor olmalarının da önemli bir öğesidir.
 1. Her birinin ortak bir iyisi vardır: politik toplum, adaleti, barışı, üyelerinin ahlaksal erdemlerini hedefler. İnsanlık, insanlığın gelişimini hedefler. Katolik Hıristiyanlık, sonsuz kurtuluşu hedefler. Yaratılmış evren, Tanrı’nın şanının çeşitli yönlerini yansıtır. “Tanrı’nın şehri” Tanrı’yı övmeyi, yüceltmeyi ve düşünmeyi hedefler.
 2. Her birinin kendisi için iyi olana erişip erişmeyeceği, üyelerinin bağlılığına ve kollektif etkinliklerine bağlıdır.
 3. Her topluluk, ortak iyiye ulaştığında, arkadaşlık ilişkisi de dahil olmak üzere, üyeleri arasındaki ilişkileri yetkinleştirir. Böylece, arkadaşlık+ topluluğun gelişmesi üyeler için iyi olanın önemli öğeleridir.

E.    Bu, insan mutluluğunun çok karmaşık bir tablosunu çizer: