Ders İzlencesi

Ders Zamanları
Ders: 2 oturum / haftalık, 1.5 saat/oturum
Problem Saati: 1 oturum/hafta, 1 saat/oturum

Tanım
Bu ders gelişmekte olan ülkelerde politika oluşumunun temellerini incelemektedir. Amaç farklı politika seçeneklerini belirlemek ve bu seçeneklerin artılarını ve eksilerini değerlendirmektir. Bu amaçla; eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet, aile, toprak ilişkileri, risk, kayıtdışı ve kayıtlı normlar ve kurumlar gibi insani kalkınmanın farklı yüzleri araştırılacaktır. Bu ders ampirik bir derstir. Her konu başlığı için, dünyanın farklı bir bölgesinden bir örnek incelenecektir. Bu konular incelenirken soracağımız sorular şunlardır: Gelişmiş ülkelerde fakir hanehalklarının kararlarını belirleyici faktörler nelerdir? Bu hanehalklarının kısıtları nedir? Bu noktada iktisat politikası (devlet, uluslararası örgütler ya da sivil toplum örgütleri) için bir yer var mıdır? Hangi politikalar denenmiş, hangileri başarılı olmuştur?

Önşartlar
Bir mikroekonomi ve istatistik dersini önceden almış olmak gereklidir. Örnek olarak 14.01 Mikroiktisatın temelleri ve 14.30 Ekonomide İstatistiksel Metodlara Giriş verilebilir. Ekonometri bir önşart değildir ama temel bazı ekonometrik yöntemlerin öğreniliyor olması beklenecektir. İlgili materyal derste ve bazen problem saatlerinde öğretilecektir.

Kitaplar ve Okumalar
Bu ders için kullanılacak kitap Debraj Ray’ın “Development Economics” adlı kitabıdır. Ancak, genelde makaleler üzerinden gidilecektir. Birçok makale olacak ve her birinin en ince detayına kadar okunması beklenmese de makalelerin yazarlarının buldukları sonuçlara ulaşmada kullandıkları metodları bilmeniz istenecektir. Zorunlu okumalar yıldızla gösterilmiş olup, ders notları her derste dağıtılacaktır. Ders notları, derse katılımın yerine geçmemekte, sadece çalışmanıza yardım için dağıtılmaktadır.

Ray, Debraj, Development Economics. Princeton, NJ: Princeton University Pres, 1998. IBN 9780691017068

Ders Gereksinimleri
Ödevler
Her 2-3 derste bir ödev verilecek (toplamda 6 ödev) ve bunları verildiği tarihten 1 hafta içinde teslim edilmesi beklenecektir. Ödevler ampirik sorular, teorik sorular ve sunumla sonuçlanacak bir politika fikrini geliştirmenizi içerecek yazılı sorular içerecektir. İlk birkaç problem saatinde Stata programının nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz. Bu ders için ödevler oldukça önemlidir ve üzerinde ciddi zaman harcanması gereklidir.

Sunumlar
Dönem içinde, öğrenciler gruplar halinde gelişmekte olan bir ülkenin ihtiyaç ya da problemini yönelik bir program önerisi geliştirmek üzere çalışacaklardır. Öncelikle problemin tanımlanması, nedenlerinin araştırılması ve bu probleme yönelik bir program önerisinin hazırlanması gerekmektedir. Her öğrenci grubu bulgularını yaklaşık 5 dakika uzunlukta kısa sunumlarla sınıfta sunacaktır. Sunumlar 15. ve 16. oturumda yapılacaktır.

Sınavlar
Derste eşit ağırlığa sahip iki sınav olacaktır. Ara sınav 12. oturumdan sonra, final sınavı ise sınav haftasında yapılacaktır.

Notlar

Aktiviteler Yüzde Ağırlık
Ödevler (6 adet) %40
Ara sınav %25
Final %25
Derse katılım ve sunumlar %10